برای ارائه‌ی خدمات به روز و قدرانی از وفاداری شما کاربران عزیز، سامانه‌ی #500* اقدام به راه اندازی “باشگاه مشریان ستاره پونصد” کرده است. شما می توانید بر حسب خرید خود امتیاز کسب کنید.. سپس با توجه به پیشنهادات ارائه شده، از مزایا و تخفیفات ارائه شده توسط مجموعه‌های همکار بهره ببرید.
با شماره گیری #56*500* و انتخاب گزینه‌ی باشگاه مشتریان، آدرس یک لینک برای شما پیامک خواهد شد که با کلیک بر روی آن می‌توانید وارد باشگاه مشتریان شوید و امتیازهای خود را برای استفاده از پیشنهادات متنوع به کار ببرید.